INSPIRATIE VOOR DE JONGE GENERATIES
FrNl

De Diwan Awards zijn verheugd de MIVB als talentenpartner te verwelkomen. Als grootste werkgever van de hoofdstad is het Brusselse transportbedrijf ook een voorloper wat diversiteit betreft. Met de prijs « Vrouw van het jaar”, die ze tijdens de volgende editie van de Diwan Awards zal overhandigen, wenst het bedrijf een visie te ondersteunen met oog voor meer diversiteit, pariteit en gelijkheid. Vandaag, 8 maart, dag van de vrouwenrechten, kon deze aankondiging niet beter vallen. Welkom aan boord MIVB.

Inspiratie Voor De Jonge Generaties

diwan awards 19

Diwan Awards 2019, een groots talentenfestival voor de toekomst van onze kinderen!
Tijdens de zevende editie van de Diwan Awards zullen 15 uitmuntende talenten onderscheiden uit 36 genomineerden met verschillende achtergronden.
Tijdens de ceremonie met een steeds groter, diverser en enthousiaster publiek worden 15 trofeeën uitgereikt aan vertegenwoordigers uit verschillende categorieën, van engineering, cultuur, sport en onderwijs tot justitie, architectuur, management en ondernemende vrouwen…

{
een gemeenschap van talenten

diwan awards

Niet alleen toont deze prijsuitreiking keer op keer haar bestaansrecht aan, is hij doeltreffend georganiseerd en brengt elke editie heel wat kennis, uitwisseling en emotie met zich mee; de Diwan Awards groeien ook steeds meer uit tot een voorbeeld van een sociale onderneming die rekening wil houden met alle talenten in de samenleving en ook de multiculturele uitdaging niet uit de weg gaat.

Meer dan 21.400 kiezers hebben dit jaar door een stem voor een voorbeeldfiguur in elke categorie de wens uitgedrukt om mee te tellen in een samenleving die gericht is op hoop en op de toekomst. 68% van hen zijn vrouwen en 34% zijn van “autochtone” afkomst (een stijging met 13% in vergelijking met 2017). De lijst met laureaten telde dit jaar met bijna 50% van de winnaars bovendien veel vrouwen.
Een andere, opmerkelijke evolutie is de actievere deelname van beroepsverenigingen, -federaties en netwerken van vakgenoten met als doel kwaliteit te belonen, hun beroep of inzet in de kijker te zetten en waardering te tonen voor een persoon die ze opmerkelijk vinden.
Tot slot vormen de Diwan Awards elk jaar opnieuw ook een weerspiegeling van de grote diversiteit onder de Belgen van Marokkaanse afkomst, die op hun beurt de diversiteit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel weerspiegelen.
Op zes jaar tijd is dit evenement een referentiepunt geworden bij de promotie van een doelgroep die nog al te vaak te lijden heeft onder vooroordelen en hinderpalen bij de erkenning van zijn verdiensten.
Het toont aan dat de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap in werkelijkheid veel hoogstaande vrouwen en mannen voortbrengt, die stuk voor stuk hefbomen vormen bij de opbouw van hun geboorteland en voor verantwoordelijk burgerschap en ook een invloed uitoefenen op de jongere generatie.
Ze blinken uit in grote bedrijven, in geavanceerde geneeskunde, in maatschappelijke betrokkenheid, in juridische expertise, in de sport (twee wereldkampioenen dit jaar en een organisatie die sport als vredesinitiatief promoot en die de steun geniet de Koning), in de danswereld, de literatuur of in de entertainmentwereld…
Ze vormen de drijvende krachten achter economische projecten of samenlevingsinitiatieven. Het betreft gewone vrouwen en mannen die door hard werk en geloof in de toekomst buitengewone dingen doen voor de Belgische samenleving.
Het succes waarmee onze uitnodiging van jongeren uit verschillende scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel gepaard ging, toont aan in welke mate jongeren (Marokkaanse immigranten van de 4de of zelfs 5de generatie) op zoek zijn naar voorbeelden en rolmodellen die hen de weg kunnen helpen vinden in het beroepsleven en die hun beroepsactiviteit en hun betrokkenheid kunnen helpen ontplooien.

250 15- tot 18-jarigen waren net als de 900 andere gasten die avond uitgenodigd. Zij vormen de kiemen voor een nieuw project, dat de samenwerking wil stimuleren tussen enerzijds alle personen die de voorbije zes jaar door het publiek werden genomineerd voor de Diwan Awards (en dat zijn er 201) en anderzijds de opkomende generatie. Dat kan gebeuren via coaching, via begeleiding of door de uitbouw van een netwerk dat hen in de toekomst van pas kan komen.
Om het welslagen van de Diwan Awards te blijven garanderen, moet hun doelstelling ook op dit nieuwe terrein verwezenlijkt worden: het gaat om het zichtbaar maken van talenten die te lang onzichtbaar zijn gebleven en om de waardering van de invloed en de gevolgen van diversiteit op de samenleving.
Die positieve uitstraling wordt ook weerspiegeld in de overname van dit project in onze buurlanden.
Tegenwoordig worden er ook Diwan Awards georganiseerd in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ook daar bieden ze een antwoord op dezelfde hang naar erkenning van een actieve bevolkingsgroep die de uitdagingen qua burgerschap in het betreffende land aangaat.
Voor iedereen die de Diwan Awards bijwoont, vooral dan dit jaar, vormt de prijsuitreiking een bijzonder moment dat oprechte emoties losmaakt. Het evenement schetst voor iedereen mooi het afgelegde parcours sinds de komst van de eerste “gastarbeiders” in België en vormt een waardig eerbetoon aan de ouders en grootouders die een betere toekomst voor ogen hadden en hun kinderen wensten te integreren in de samenleving via hard werk, studie en verbondenheid met het land waar ze geboren en opgegroeid zijn.
Met elke editie helpen de Diwan Awards de samenleving een beetje meer vooruit door de erkenning en motivatie te bevorderen van een bevolkingsgroep die als één van de meest actieve betrokken is bij de vooruitgang van de samenleving. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de talrijke talenten die bekroond worden, de verschillende generaties die aangesproken worden door hun boodschap en het publiek, dat een weerspiegeling vormt van het huidige België, dankzij de internationale uitstraling van hun werking en dankzij de voorbeeldfunctie die ze vervullen op maatschappelijk vlak via alle instellingen, bedrijven en media die hen steunen.

Diwan Awards

reglement

Beschrijving van de wedstrijd

De Diwan Awards zetten de vaardigheden, het traject of de opmerkelijke acties evenals de goede praktijken in de Belgo-Marokkaanse gemeenschap in de kijker.

Het doel is duidelijk ook een meerwaarde te bieden in termen van het imago van de gemeenschap maar ook dat van de individuele leden in de ogen van de rest van de samenleving.

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt:

Publieksprijzen (11)

 • Persoonlijkheid Zet een persoon in de bloemetjes die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden in zijn/haar vakgebied (politiek, media, mode, …).
 • Vrouw Hulde aan de vrouw van het jaar die zich liet onderscheiden door haar handelingen en haar inzet.
 • Sport onderscheiding voor de sportman/sportvrouw die uitzonderlijke prestaties heeft neergezet in zijn/haar discipline
 • Verenigingen Zet een vereniging of een groep, die zich door hun inzet of project(en) het afgelopen jaar hebben onderscheiden, in de bloemetjes. .
 • Bedrijf/onderneming onderscheiding voor het bedrijf, starter of vaste waarde, die zich gedurende het jaar liet opmerken door een bedrijfsproject, het potentieel of succes.
 • Kunst & cultuur De award voor een individuele of collectieve artistieke prestatie, zowel voor een heel oeuvre, een show of muziek, die het afgelopen jaar wist te bekoren.
 • Onderwijs onderscheiding voor meeraar(es) van het jaar.
 • Manager onderscheiding voor manager van het jaar.
 • Advocaat onderscheiding voor advocaat, jurist van het jaar.
 • Arts onderscheiding voor arts, geneesheer-vrouw, gezondheidszorg van het jaar.
 • Ingenieurs & IT onderscheiding voor ingenieur, tecgnichi, ICT van het jaar.

Juryprijs

De jury huldigt met deze award een persoonlijkheid of een structuur die door hun actie(s) hebben bijgedragen aan de uitstraling van de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

De jury kiest enkel de prijs van de jury. De juryleden zullen de laureaat kiezen tussen de drie genomineerden van deze categorie

Deelname en omschrijvingswijze

Deelname is vrij, gratis en staat open voor iedereen. De kandidaten moeten actief zijn in België en hun acties/handelingen moeten een direct verband hebben met de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

Fase 1 – Vrije keuze

De kandidaten en hun volgers worden uitgenodigd om het online stemformulier te gebruiken op www.diwanawards.org

Per persoon kan er maar één keer gestemd worden, op basis van het IP of email adres.

Het eindresultaat van de stemming voor de publieksprijzen zal bepaald worden door:

 1. de online stemresultaten op www.diwanawards.org
 2. de stemmen ontvangen per e-mail (survey Monkey)
 3. stemmen via apps op sociale media (Facebook Survey, Linkedin Survey)
 4. de ‘Field’ stemmen op het terrein
 5. het panel – 100 persoonlijkheden en opinieleiders

Het eindresultaat van de stemming voor de juryprijs zal door de jury worden bepaald op basis van ingediende of voorgestelde kandidaten.

Na het uitbrengen van de publieksstemmen zal de jury samenkomen om de stemmen te tellen en de genomineerden aan te duiden: de laureaten (eerste 3) van elke categorie evenals de speciale juryprijs.

Elk van de genomineerden zal gecontacteerd worden door de ploeg van de Diwan Awards om uitdrukkelijk hun toestemming te vragen voor hun deelname en om samen met het Diwan-team een kleine videopresentatie voor te bereiden die tijdens de uitreiking zal worden uitgezonden.

Het Diwan Awards team zal alle mogelijke middelen inzetten om de 36 genomineerden in een minimum tijd te bereiken.

In geval van weigering of indien de persoon onbereikbaar is binnen de 8 volgende dagen, zal de genomineerde vervangen worden door de opvolgende kandidaat met het aantal stemgerechtigde.

De laureaten zullen vervolgens worden uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking -avond.

Bekendmaking van de resultaten

De laureaten en de speciale juryprijs zullen op de Diwan Awards ceremonie bekend gemaakt worden in 2018 te Brussel.

De laureaten zullen worden uitgenodigd op de uitreiking en gevraagd worden om hun aanwezigheid te bevestigen.

Er zal door de organisatie geen informatie worden doorgespeeld over de resultaten van de stemming voor de officiële bekendmaking van de winnaars op de avond van de Awards.

Kandidaatstelling

Door hun kandidatuur in te zenden, aanvaarden de deelnemers het reglement van Diwan Awards dat terug te vinden is op www.diwanawards.org

De nominatie geldt voor één persoon of een structuur die zich kandidaat stelt gedurende de hele verkiezing procedure.

Als de kandidaat deel uitmaakt van de finalisten, verklaart hij/zij zich akkoord:

 • aanwezig te zijn op de uitreikingsceremonie van de prijzen
 • mee te werken aan zijn/haar videospot

De laureaten van een vorige editie van de Diwan Awards kunnen zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende editie.

De finalisten kunnen echter opnieuw een kandidatuurstelling indienen voor een volgende verkiezing.

Het wedstrijdreglement, het verloop van de verkiezing en het overleg van de jury geven geen reden tot verantwoording aan derden.

Alle vragen in verband met de Diwan Awards moeten gericht worden aan Diwan Awards per email naar info@diwanawards.org

Organisatie

De Diwan Awards worden georganisseerd door vzw Divers-City.

Diwan Awards zijn beschermt door copyright / auteursrechten in 164 landen – DEP63482313294459603 – all rights reserved – © DiversCity | Brussels.

Palmares 19

TALENTEN, WAARDEN, PERSOONLIJKHEDEN

Hier worden kort gepresenteerd, de eerste keuzes van het publiek in de elf categorieën alsook de keuze voor de prijs van de jury.

A.M.A TKD Gym
Prijs van de Jury

A.M.A TKD Gym: in deze vereniging wordt gepoogd met behulp van taekwondo jongeren met en zonder handicap te leren zichzelf te overstijgen door samen te trainen en zo vooruitgang te boeken. Het initiatief werd opgestart door twee broers met als doel hun zuster – die kampte met verschillende handicaps – tot wat meer activiteit aan te zetten. Intussen biedt het sportieve odersteuning op hoog niveau voor mensen met een ernstige handicap, van 3 tot 51 jaar oud. Bovendien hebben ze medailles gewonnen op de Europese en wereldkampioenschappen!

1001 SCHAKELS
Prijs van de Jury

Fatima El Grandi is één van de vier medeoprichters van de organisatie 1001 Schakels in Vilvoorde. Die heeft als doel jongeren al in een vroeg stadium te helpen bij de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, wars van alle obscurantistische retoriek. De vereniging helpt hen zich bewust te worden van hun waarden en hun identiteit, maar ook van de rijkdom samen bij te kunnen dragen aan een betere wereld. Hun actiepunten: problemen met/op school aanpakken, ingaan tegen het gevoel van doelloosheid en zorgen voor zinvolle verbanden en betrokkenheid door middel van artistieke activiteiten.

DIALOGUE & DIVERSITY
Prijs van de Jury

Het Dialogue & Diversity-programma werd twee jaar geleden opgestart als een initiatief van het European Jewish Center om de verstandhouding, gedachtewisseling en ontmoetingen tussen mensen uit verschillende culturen te bevorderen. Het programma focust zich op drie domeinen: vrouwen, jongeren (meer bepaald jeugdbewegingen) en ondernemers. Hun aanpak: gezamenlijke etentjes, debatten en bezoeken aan locaties die representatief zijn voor de verschillende religies.

YOUSSEF EL KAOUAKIBI
Kunst & Cultuur

Youssef El Kaouakibi startte zo’n tien jaar geleden als danser bij Let’s go Urban, het project van zijn oudere zus Sihame. Hij leerde er veel en bleef zich verder ontwikkelen. Hij maakte zelf shows, behaalde een tweede plaats op het WK HipHop en werkt intussen als creative art director, presentator bij NRJ én stemacteur.

FOUAD HAJJI
Kunst & Cultuur

Fouad Hajji begon met breakdancen op 17-jarige leeftijd, maar heeft zich altijd al een kunstenaar gevoeld. In 2004 ontdekt hij Los Angeles en begint hij te dromen van een filmcarrière. Hij volgt acteerlessen, terwijl hij – op advies van zijn ouders – zijn studie voortzet. Maar het virus heeft hem te pakken en uiteindelijk stopt hij met werken in de informaticasector. Tegenwoordig pendelt hij tussen Hollywood en België en speelt hij mee in series als NCIS Los Angeles, Criminal Minds en binnenkort Animal Kingdom.

YOUNES AÏT AL CADI
Kunst & Cultuur

Op 27-jarige leeftijd weet Younes precies waar hij heen wil na zijn schooltijd – waar hij niet veel van hield, ook al heeft hij een diploma op zak. Deze Franstalige danser wist met steun van de Vlaamse gemeenschap door te breken. Eerst als breakdancer, waarin hij wereldkampioen werd, en daarna als organisator van evenementen via zijn bedrijf Timiss en via Ramin, een collectief artistiek project dat theater, film, beeldende kunst en muziek met elkaar versmelt.

BAZZZ VZW
Verenigingen

BAZZZ heeft vooral aandacht voor de identiteitsontwikkeling bij Marokkaanse jongeren. Enerzijds organiseren ze leuke, creatieve activiteiten. Anderzijds biedt BAZZZ een platform waar jongeren met elkaar in gesprek kunnen gaan over identiteitsvraagstukken en maatschappelijke hangijzers.

DROIT & DEVOIR
Verenigingen

De vzw Droit et Devoir is gegroeid uit de kansen die ecologie en recycling bieden. Bouchaib Samawi, een ingenieur van de Universiteit van Mons, begon net als Bill Gates in een garage. Maar in zijn geval ging het om het uit elkaar halen van computers om er de herbruikbare onderdelen van te verkopen. Gaandeweg heeft hij zijn activiteit omgevormd tot een opleidingscentrum voor jongeren zonder diploma dat elektronica en houtproducten verwerkt en actief is in de groene sector.

FFF | FOOT FUN FAMILY
Verenigingen

Foot Fun Family academy ondersteunt projecten voor jongeren van 4 tot 13 jaar en hun ontwikkeling binnen Brusselse voetbalclubs: “Al blijven we wel een academie! Wat wij belangrijk vinden, is niet tegen elke prijs topvoetballers afleveren, maar jongeren positieve levenswaarden bijbrengen door middel van sport.”

SPECIAL AWARD
JUNIOR

Talent komt niet altijd met de jaren. Sommigen onder ons geven al heel vroeg blijk van fysieke kwaliteiten, maar ook van hun bereidheid om zich verder te ontwikkelen op de weg van hun keuze. Deze jongeren, die weten wat ze willen en een bron van bewondering en inspiratie vormen voor hun generatie, wilden we graag onderscheiden met een speciale Diwan Award. Onthoud goed deze moment end deze talent. Over een paar jaar zul je mogen vertellen dat U erbij aan een van zijn eerste onderscheidingen was.

IMANE KENFAOUI
Onderwijs

Imane Kenfaoui groeide op in Jette in een bescheiden gezin dat openstond voor andersdenkenden. Ze werkte in het katholiek onderwijs, eerst als leerkracht voor kansarme leerlingen, daarna als pedagogisch begeleidster en momenteel als schooldirectrice. Haar motivatie: “We moeten dringend jongeren helpen iets van hun leven te maken en in hun eigen kunnen te geloven!”

NAIMA AFIF
Onderwijs

Naima Afif groeide op in Brussel in een zeer hechte familie, van wie zij de jongste is. Ze begon islamologie te studeren aan de ULB en zette haar zoektocht voort aan de UCL met een studie oriëntalistiek, gericht op het Oosterse christendom. Doctor in de taal- en letterkunde, ze is onderzoeker aan The University of Manchester en wetenschappelijk medewerker aan de UCL.Haar boodschap: “Beperk nooit uw horizon en wees universeel! “.

REDA JAADI
SPORT

Reda Jaadi, een rijzende ster in het voetbal, trad onlangs op 24-jarige leeftijd in dienst van Dynamo Boekarest na een passage bij Antwerp. Hij begon op zeer jonge leeftijd en sloot zich op 5-jarige leeftijd aan bij RWDM. Na zijn tijd bij Standard werd Reda op 17-jarige leeftijd prof. Hij is niet alleen een snelle en vastberaden speler, maar is daarnaast ook een onzelfzuchtige persoon die oog heeft voor mensen die kampen met tegenslag in het leven. Zijn boodschap: “Om te slagen, moet je zelfvertrouwen hebben en hard werken!”

NACER CHADLI
SPORT

Het voetballende godenkind Nacer Chadli hoeven we niet meer voor te stellen: op het laatste wereldkampioenschap was hij één van de sterspelers van de Rode Duivels. Maar hij was ook één van de jongste profspelers bij zijn debuut bij Standard, alvorens te verhuizen naar Apeldoorn in Nederland en daarna naar Tottenham. Op 29-jarige leeftijd speelt hij nu voor AS Monaco, nadat hij op het wereldkampioenschap in Rusland een belangrijke bijdrage leverde aan de mooie 3de plaats van onze Rode Duivels.

HIND BEN ABDEKADER
SPORT

Hind Ben Abdelkader: Eén van de meest indrukwekkende erelijsten in het vrouwenbasketbal. Sinds haar debuut bij haar lievelingsclub Sint-Katelijne-Waver speelde Hind Ben Abdelkader al voor de beste nationale en internationale clubs. Onlangs verliet deze teamkapitein, Belgisch kampioene en Europees vice-kampioene op 23-jarige leeftijd het Turkse Hatay, haar laatste club, om zich actief voor te bereiden op een nieuwe uitdaging.

BOUCHRA HASHASSI
Starters & Ondernemingen

Bouchra Hashassi en haar jongere broer Taoufik ontdekten hét gemis in de haven van Antwerpen: een grote kwalitatieve truckwash. Haar onvermoeibare inzet en bakken ambitie maakten van Washville een groot succes: dienstverlening van topkwaliteit maar ook ecologisch, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SOUFYAN NAJJAR – SOCUP MEDIA
Starters & Ondernemingen

Soufyan Najjar was altijd al geboeid door social media en was al bezig als influencer voor hij met een kameraad Socup Media opstartte. Ze doen onder andere aan advertising, productfotografie en marketing voor bedrijven. Soufyan combineert zijn bezigheden bij Socup Media met zijn studies.

FOUZIA OUKACHA
Starters & Ondernemingen

Fouzia Oukacha studeerde af in de biochemie. Na problemen met haar gezondheid begon ze met de productie van granaatappelsap, waarvan de antioxiderende eigenschappen aangetoond zijn. Deze jonge onderneemster heeft oog voor detail, ethiek, duurzaamheid en kwaliteit. Al vroeg leerde ze van haar moeder de echte waarden in het leven. Tegenwoordig wil ze van Granaline een echte referentie maken op de markt van de fruitsappen waarvan je opkikkert…

SAKINA ELKAYOUHI
VROUW VAN HET JAAR

Sakina Elkayouhi is journaliste en communicatiewetenschapster. Ze studeerde in Brussel en vond tijdens haar studies een warme thuis bij jongerenmedia-agentschap StampMedia. Ze werkte o.a. bij VUB, VRT en Gazet van Antwerpen. Begin dit jaar startte ze bij De Nieuwe Maan, een talkshow met scherp oog voor ontwikkelingen in de multiculturele samenleving.

YASMIEN NACIRI
VROUW VAN HET JAAR

Yasmien Naciri is ondernemer, spreker, auteur én columniste. In 2012 richtte ze ontwikkelingshulporganisatie Amana op waarmee ze zowel in België als Marokko actief is. Intussen is ze ook bestuurder bij Netwerk tegen Armoede en Formaat vzw, is ze columniste bij De Morgen, heeft

LOUBNA AZGHOUD
VROUW VAN HET JAAR

De Brusselse Loubna Azgoud is werkelijk van alle markten thuis: eerst werkte ze als verpleegster en daarna als hoofd van een kinderdagverblijf. Na haar studie politieke wetenschappen belandde ze op verschillende kabinetten: “Politiek vormt een goede hefboom om projecten op te starten die iedereen ten goede komen.” Ze studeerde af aan de Solvay Business School en leidt momenteel het Women in Business-netwerk van het Brussels Gewest, waarbij ze vooral vrouwelijk ondernemerschap in de digitale sector wil stimuleren.

YOUSSEF BEN SEDDIK
Management

Youssef Ben Seddik studeerde Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Na enkele eerste werkervaringen, vond hij in 2018 zijn plek bij Projinit. Intussen is hij COO, wat hij zelf omschrijft als een veelzijdige functie met een grote portie verantwoordelijkheid. Youssef onderscheidt zich door altijd met een gezonde dosis humor aan de slag te gaan.

MEHDI BENALLAL
Management

Mehdi Benallal groeide op in Molenbeek en is sinds zijn studie aan de Solvay-school gefascineerd door het fenomeen van de start-ups. Daarnaast leerde hij ook pianospelen, begon hij jazzconcerten te organiseren en richtte hij Musevent op, een onderneming gespecialiseerd in bedrijfsconcerten. Hij
is marketing manager bij Qualifio, een digitaal dataplatform, vooral gericht op de media. Zijn motto: “Als je met overgave werkt, is alles mogelijk!”

MOHAMED SEBBAR
Management

Mohamed Sebbar is burgerlijk ingenieur gespecialiseerd in telecom en informatica. In 2000 begon hij zijn loopbaan bij Siemens in de afdeling Research and Development. Hij kwam in 2003 bij Fujitsu Group waar hij zich specialiseerde in Data Storage Networks. Hij heeft ook een diploma ven de Solvay Business School die hem naar het management brag. Hij leidt nu 100 mensen in de Econocom-groep en is Head of Service Delivery Management. Zijn motto, “de sleutel tot succes is werk”

NADIA EL MAKHFI
Architectuur

Nadia El Makhfi studeerde interieurvormgeving en is zaakvoerder van haar eigen designbureau El Makhfi. Haar passie is interieur en het volledige verhaal errond. Daarom biedt ze haar klanten een volledig designconcept aan.

ISMAEL GIELEN NL
Architectuur

Ismaël Gielen droomde altijd al van architectuur: een stiel die zowel verstandelijke als creatieve kwaliteiten vereist. Samen met een voormalig medestudent stichtte Ismaël R2livin-Bisar, een architectengroep die zich vooral focust op woningbouw en B2B. Daarnaast geeft Ismaël ook les.

YOUSSEF OUELD EL HACHEMI
Architectuur

De 29-jarige Youssef Oueld El Hachemi werd geboren in Casablanca en volgde zijn masteropleiding architectuur aan de ULB: “Tijdens mijn studie kwam ik in contact met de fotogrammetrie, waarmee de structuur van erfgoedgebouwen in 3D kan worden gereproduceerd. Ik heb er mijn scriptie over geschreven, zo gepassioneerd ben ik erdoor”. Sinds twee jaar werkt hij op een kantoor dat gespecialiseerd is in de herbestemming van grote projecten, zowel woningen als gemengde projecten voor woon- en beroepsdoeleinden.

SAMIRA HIJJIT
Genneskunde

Samira Hijjit studeerde eerste biomedische wetenschappen en vervolgens geneeskunde. Ze koos ervoor om zich te specialiseren in de interne geneeskunde, meer specifiek nefrologie. Binnen twee jaar zal ze hierin afstuderen en is ze nierspecialist.

TAOUFIK BEN ADDI
Genneskunde

Taoufik Ben Addi werd geboren in Marokko en groeide op in Schaarbeek. Hij kende er een gelukkige jeugd alvorens naar de middelbare school te gaan, waar hij getroffen werd door de desinteresse voor kinderen “van buitenlanders”: “Toen ik daarmee geconfronteerd werd, wilde ik mezelf nog meer bewijzen!”. Gelukkig heeft zijn medische studie aan de ULB hem in contact gebracht met een wereld die meer openstaat voor zijn talenten. Zo koos hij voor een specialisatie in de urologische chirurgie, die hij in België maar ook in Marokko beoefent.

MOHSSIN El HAJJAJI
Genneskunde

Mohssin Hajjaji groeide op in Verviers in een bescheiden gezin samen met 3 broers en 5 zussen. Dankzij zijn tandarts krijgt ook hij de microbe te pakken en gaat hij zich specialiseren in de orthodontie, een vak dat zowel technische vaardigheid als intellect vergt. Mohssin diende als
voorbeeld voor zijn zus – met wie hij samenwerkt – en is ook betrokken bij de opleiding van aankomende orthodontisten aan de Universiteit van Luik.

HIND NOURI
Ingenieurs & IT

Hind Nouri is IT-consultant voor infrastructuurprojecten bij de MIVB. Ze is met name verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe stelplaats in Neder-over-Heembeek. Deze jonge moeder volgde de aanbeveling van haar leraar Frans die haar introvert vond: ze begon aan een IT-opleiding en maakte daar een succes van! Haar motto: “Je streefdoel nooit uit het oog verliezen, hoe moeilijk het ook is!”.

MOHAMED CHOUKRI
Ingenieurs & IT

Mohamed Choukri studeerde voor burgerlijk ingenieur. Na zijn studies kreeg hij de kans om in Dubai te gaan werken en later ook in Tunesië. Intussen is hij al enkele jaren terug maar blijft hij de ambitie hebben om steeds te groeien. Daarom startte hij recent met een opleiding financieel management én geeft hij aan bedrijven consultancy op het vlak van management.

SOUFIANE EL ABDOUNI
Ingenieurs & IT

Soufiane El Abdouni a la tête non pas dans les étoiles, mais dans notre futur sur lequel il travaille déjà depuis quelques années, même s’il vient tout juste d’obtenir son diplôme d’ingénieur UCL en robotique. Il crée la réalité augmentée et l’intelligence artificielle pour de grands groupes. Et l’avenir ne lui fait vraiment pas peur. Sa devise : « toujours aller de l’avant, se surpasser !».

YOUNES SEBBARH
Advocaat & Rechten

Younes Sebbarh studeerde rechten en specialiseerde zich in het vennootschapsrecht. Hij werkt momenteel in een groot Amerikaans advocatenkantoor en staat mee aan de wieg van internationale deals en beursnoteringen. Niet alleen op professioneel en academisch vlak wil hij uitblinken, ook op sociaal en sportief vlak laat hij altijd het beste van zichzelf zien.

FATIMA HOUAT
Advocaat & Rechten

Fatima Houat: Na een verblijf in Engeland om er de taal te leren is Fatima neergestreken in Brussel voor een rechtenstudie. Ze is er nooit meer weggegaan. Als advocate is ze gespecialiseerd in economisch recht en wettelijke aansprakelijkheid bij schadegevallen. Haar leidmotief: “Een open geest en nieuwsgierigheid helpen je om je weg te vinden!”.

IBRAHIM AKROUH
Advocaat & Rechten

Ibrahim Akrouh: “Ik wil een bedrijfsjurist zijn die economie en sociale kwesties met elkaar verzoent.” Ibrahim begon als pleitbezorger van de interculturaliteit. Na research aan de Universiteit van Montreal trad hij in dienst bij een internationaal bedrijf, waar hij verantwoordelijk is voor de desk Afrika en het Midden-Oosten en voor de economische betrekkingen met Europa. Hij reist vaak naar Marokko, omdat Casablanca in zijn ogen een booming businessplatform is.

Diwan Awards

stem

blijf in

contact

10 + 14 =